Uppföljning

Förskrivare som skriver ut hjälpmedel svarar för att produkten motsvarar personens behov. Den ansvariga förskrivaren gör därför en uppföljning och utvärderar om behoven har uppfyllts.

En noggrann uppföljning visar om all information/instruktion har uppfattats rätt. Eventuellt kan personen behöva mer information eller fortsatta instruktioner.

Personens upplevelse av möjlighet till aktivitet och delaktighet är av stor vikt för hur förskrivaren ska fortsätta arbeta. För att ta reda på detta görs uppföljning.

En uppföljning kan exempelvis innebära:

    • Utvärdering av om uppsatta mål är uppfyllda.
    • Kontroll av att personen vet hur hjälpmedlet ska/kan användas.
    • Att tillsammans med personen och eventuellt anhörig/närstående, bestämma om ytterligare insats behöver göras.
    • Avgörande om ärendet kan avslutas. 

Avsluta ärende

Utifrån uppföljning och utvärdering kan förskrivaren bedöma om ärendet ska avslutas eller inte. Fungerar hjälpmedlet som avsett kan ärendet avslutas. När något inte fungerar som det var tänkt bokar förskrivare in fler tillfällen för utbildning eller anpassning.

Om förskrivare och hjälpmedelsanvändare gemensamt kommer överens om att ärendet kan avslutas, ska användaren veta vart den ska vända sig med frågor eller om behovet förändras.
 

Dokumentation

Allt som rör en förskrivning dokumenteras i personens journal.

 

Tillbaka till Wiki