Elektronisk kommunikation vid dövhet eller grav hörselnedsättning

Den som inte hör talat språk behöver alternativ till att ringa röstsamtal. Alternativen varierar beroende på vilket språk personen själv använder sig av – teckenspråk eller talat språk. Vilket språk som används beror ofta på när personen fick sin hörselnedsättning.

Elektronisk kommunikation i form av textmeddelanden fungerar bra förutsatt att personen inte har svårt att läsa och skriva av någon anledning.

Teckenspråket är sitt eget språk. Det har annan grammatik och uppbyggnad och delvis annat vokabulär än det talade språket. I skrift behöver en teckenspråkig person alltså använda ett annat språk än sitt modersmål.

Ringa samtal

För den som är teckenspråkig är bildtelefoni det enda alternativet för samtal på modersmålet. Bildtelefoni kan kombineras med samtidig användning av text och ljud till något som inom hjälpmedelsområdet kallas för totalkonversation. Bildtelefoni med någon typ av chattfunktion finns även som konsumentteknik. Skillnaden är att totalkonversation använder en särskild standard för att kombinera bild, text och ljud som i dagsläget inte används i de konsumenttekniska alternativen. Utrustning för totalkonversation lånas ut som hjälpmedel till den som har behov av det.

Om en person har varit hörande och sedan förlorat sin hörsel är förstaspråket fortfarande talat språk. Då kan texttelefoni vara ett alternativ. Om det inte tillgodoser behovet går det att prova med konsumenttekniska alternativ för bildtelefoni och chatt, eller att enbart använda sig av textmeddelanden.

Varseblivningssystem med blinkande lampor eller vibrationer uppmärksammar personen på att det ringer.

Textmeddelande

För textmeddelanden används konsumenttekniska alternativ såsom SMS, mail, meddelandeappar och sociala medier.

Stödtjänster för telefoni

 

bildtelefoni  totalkonversation  konsumentteknik  texttelefoni  varseblivning