Ethernet

Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nätverk.

Ethernet kan sägas vara trafik­ledningen i ett lokalt nät. Dess upp­gift är att hitta väg för ett med­de­lande från av­sändare till mot­tagare, utan att flera med­de­landen tar samma väg. 

”Ether kan översättas till etern, d.v.s. radio­vågor. Tekniken är inspi­re­rad av radio­kommu­nika­tionens sätt att för­hindra att två signaler sänds sam­tidigt på samma våg­längd. En dator som vill sända kollar först om nät­verket är ledigt, och om det inte är det väntar den en slump­mässigt lång stund (milli­sekunder) och för­söker igen. Ether­net ut­veck­la­des först för kabel­nät, men används också i tråd­lösa nät.

Det finns idag tre varianter av Ethernet som alla kan kommunicera med varandra. De tre olika varianterna kan hantera olika hastigheter. De olika varianterna är Gigabit Ethernet (1000 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps) och Standard Ethernet (10 Mbps). Hastigheterna refererar till den maximala hastigheten som kan uppnås under ideala förutsättningar.

Tillbaka till Wiki