Nkcdb

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor – en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Dövblindhet väcker ofta starka känslor i samhället. Många vet inte vad begreppet innebär, och i landstingen, kommunerna och hos andra samhällsaktörer är kunskaperna om dövblindhet ofta begränsade.

Det krävs en specifik kompetens från samhällets sida för att kunna möta de skiftande behoven från personer med dövblindhet och deras närstående. Därför är det viktigt att sprida information om vad dövblindhet är och hur personer med dövblindhet vill bli bemötta.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) är en övergripande nationell resurs. En av de viktigaste uppgifterna för Nkcdb är att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet, till olika samhällsaktörer på olika nivåer i samhället.

Deras uppdrag

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) är en statsbidragsfinansierad verksamhet som har funnits under Stiftelsen Mo Gård sedan 2003 och haft Socialdepartementet som uppdragsgivare. Från den 1 januari 2013 är Socialstyrelsen uppdragsgivare. Verksamheten regleras i avtal och ska omfatta sju områden:

  1. Tillhandahålla expertstöd till landsting och andra huvudmän
  2. Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet
  3. Verka för systematisk metodutveckling
  4. Identifiera och verka för utveckling av teknik och tjänster för information och kommunikation (IKT)
  5. Upprätta samarbetsformer för fördjupad brukarsamverkan särskilt inom områdena information och kommunikation
  6. Stödja kommuner, landsting och andra aktörer med kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser om dövblindhet
  7. Utgöra en samordnande nationell kontaktpunkt när det gäller samarbete med andra länder och internationella organisationer

 

 

 

Länkar

 Web

NKCdb

 Web

IKT-forum

 Web

IKT-bloggen

 Web

Material