Kommunicera med tolkstöd

När du som yrkesverksam inte kan göra dig förstådd på ett tryggt sätt, är tolkservice din hjälp för god kommunikation.

Du som yrkesverksam har ansvar att se till att budskap når fram. Med hjälp av tillgänglig information kan det uppnås. Det finns olika typer av tolktjänster så som skrivtolk eller teckenspråkstolk. Båda kan nyttjas på plats eller på distans.

Undvik missförstånd

Tolken gör det möjligt för båda parter att använda sitt modersmål. Detta är en trygghet för båda parter och på så sätt undviker ni missförstånd.

Förberedelse tillsammans med tolk

Teckenspråkstolken tolkar informationen, den översätter inte. Skillnaden, i stort, är att en tolkning sker här och nu. En översättning är bearbetad över tid.
För att få så bra tolkning som möjligt bör man därför förbereda tolken. 
Som förberedelse kan du t.ex. informera om facktermer, mötets syfte och om du ska visa film/bildspel mm. Detta för att tolken ska få förförståelse för just ert möte. Mer förförståelse ger bättre tolkning. Man kan med fördel ge förberedelsen vid beställningen av tolk, eller en kort stund innan mötet.

Visuellt språk

Teckenspråket är ett visuellt språk. Under samtal som sker med tolk kan det vara bra att tänka på att tolken alltid ligger lite efter det som sägs. Om det exempelvis ska visas en inställning i en programvara, kan det vara bra att invänta tills personen tittar på skärmen. Informera först och visa sedan.
Man kan i övrigt tala i vanligt tempo. Tolken meddelar om det pratas för fort eller långsamt.

Utlandsfödd teckenspråkig och språknivå

Teckenspråket skiljer sig mellan olika länder. Ta reda på hur mycket svenskt teckenspråk personen kan, och hur mycket skriven svenska denne kan. Det är du som yrkesverksam som har ansvar för att informationen når fram.  Ett bra sätt att se om budskapet gått fram är att be personen repetera viktig information.
Beroende på vem det är du möter kan du även behöva beställa tolk i annat språk, exempelvis arabisktalande tolk. Personen kanske nyligen kommit till Sverige och inte hunnit lära sig svenskt teckenspråk. En hjälp kan vara att kommunicera via personens modersmål i textform.

Samtal med hörselskadad, icke teckenspråkig person

Vid samtal med icke teckenspråkig är skrivtolkning att föredra. Skrivtolkning kan ske tillsammans med skrivtolk i rummet. Till den som aldrig träffat skrivtolk, men vill veta mer, kan du hänvisa till Tolkcentralen i den egna regionen/landstinget.
När du har skrivtolk med i rummet skriver tolken det du säger, användaren talar själv.

Alternativ för teckenspråkstolkat besök

För skrivtolkning kan man även använda Texttelefoni.se. Kontrollera noga att tolken hör alla ordentligt. Förbered tolken med att t.ex. tala om på vilket sätt ni önskar skrivtolkningen och vilka ni är. Det är viktigt att tänka på att de inte ser er och kan behöva veta vem det är de ska förmedla text till.

Om du inte fått teckenspråkstolk till ditt möte, eller fått ett obokat besök, kan du med fördel använda tolk via Bildtelefoni.net. Kom ihåg att förbereda tolken. Tolken behöver förförståelse inför samtalet t.ex. vilka som ska prata och om vad.

Mer info

 Web

Bildtelefoni.net

 Web

Texttelefoni.se

 Web

Tolkcentraler

 Web

Tolkning på andra språk

Alla tolkar har tystnadsplikt.